Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Diarium och arkiv

Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring. I diariet finns det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, invånare och andra myndigheter, till exempel inkommande och utgående post. 

Person sitter och sorterar dokument

Kommunarkiv

Hällefors kommun köper idag plats i långtidsarkiv i Kvarntorp, inrymt i Landstingsarkivet. Det handlar om kommunstyrelsens och motsvarande handlingar tidigare än 1950 och omfattar cirka 130 hyllmeter.

Största delen av kommunens övriga arkiv finns i kommunhuset, främst på entré- och källarplan, uppdelat på flera olika lokaler. Sammanlagt omfattar dessa arkiv cirka 780 hyllmeter.

De kommunala kommunarkiven fungerar både som moderna informations­centraler och som minnen över det förflutna.

Allmänna handlingar

Allmänna handlingar finns som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter. Vanligen är det brev, protokoll, skrivelser och utredningar men även e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till den som ber om det.

En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighets­principen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter.

Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda. Det spelar ingen roll hur handlingarna har skapats, distribuerats eller lagrats. Det är innehållet som styr om de är allmänna eller sekretessbelagda.

Kontakt

Birgitta Berggren, handläggare
Telefon: 0591-643 11
birgitta.berggren@hellefors.se

Senast uppdaterad