Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Upphävande av del av områdesbestämmelser OA_5

Syftet är att upphäva del av områdesbestämmelsen OA_5 och möjliggöra för omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

Planområdet är beläget öster om Hällefors tätort, strax söder om Sör-Älgens camping.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Hällefors kommun.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs upphävandet med ett utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Beslutet att upphäva del av områdesbestämmelse OA_5 fick laga kraft 2023-06-27.

Delar i processen med senast händelse överst:

·        Kommunfullmäktige i Hällefors kommun beslutade 2023-05-30 att upphäva del av områdesbestämmelse OA_5 för Sör-Älgens camping.

·        Granskning pågick mellan 7 november - 30 november 2022.

·        Samråd pågick mellan 16 november - 18 december 2020.

Antagandehandlingar

Utredningar

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad