Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser OA_10

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för att möjliggöra omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

Områdesbestämmelsen är belägen vid sjön Södra Torrvarpen. Planområdet avgränsas av områdesbestämmelsens plangräns. Den största delen av planområdet återfinns på den västra sidan av sjön, men även i nordost och norr.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Hällefors kommun.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs upphävandet med ett utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Förslaget är ute på granskning mellan 7 november 2022 – 30 november 2022.

Förslaget var ute på samråd mellan den 16 november och 18 december 2020.

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. Planhandlingarna har sedan samrådet kompletterats med en VA-utredning.

Granskningshandlingar

Utredningar

Handlingarna finns på:

  • På Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Prästgatan 6 Lindesberg
  • På kommunkontoret i Hällefors, Kyllervägen 37.
  • På biblioteket i Hällefors, Sikforsvägen 15.
  • På biblioteket i Grythyttan, Torget 3.

Ytterligare upplysningar

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Hannes Jonsson, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 33
hannes.jonsson@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad