Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Upphävande av områdesbestämmelser OA_10

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för att möjliggöra omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

Områdesbestämmelsen är belägen vid sjön Södra Torrvarpen. Planområdet avgränsas av områdesbestämmelsens plangräns. Den största delen av planområdet återfinns på den västra sidan av sjön, men även i nordost och norr.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Hällefors kommun.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs upphävandet med ett utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Kommunfullmäktiges beslut om att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för Södra Torrvarpen har 2023-08-18 upphävts av Länsstyrelsen.

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Beslutet att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för Södra Torrvarpen överklagades 2023-06-27.
  • Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-30 att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för Södra Torrvarpen.
  • Granskning pågick mellan 7 november – 30 november 2022.
  • Samråd pågick mellan 16 november – 18 december 2020.

Antagandehandlingar

Utredningar

Ytterligare handlingar eller upplysningar får du av

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Senast uppdaterad