Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ansök om plats, säg upp plats på fritidshem

Kommunen erbjuder fritidshem till barn där vårdnadshavare förvärvs­arbetar eller studerar till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. För fritidshemsbarn upphör skolbarnomsorgen samtidigt som vårdnadshavarna blir föräldralediga eller arbetslösa.

Syskon har förtur. Ett yngre barn går före ett äldre barn, födelsedatum avgör placeringen i kön.

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare önskar det och när det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska bli erbjudna att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet finns inte i det offentliga skolväsendet.

Barn som tidigare gått på kommunal förskola går automatiskt över till skolbarnomsorg från och med vecka 32. Vårdnadshavare som inte haft barnomsorg i kommunen tidigare gör en ansökan om plats på fritidshem senast fyra månader innan önskat startdatum. Ansökan gör du via vårt webbformulär.

Sök plats på fritidshem

Du blir garanterad plats inom kommunen inom fyra månader efter anmälan om du som vårdnadshavare inte angett annat datum.

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska vara inlämnat före inskolningens slut. Du lämnar uppgifter om barnets tider så noggrant som möjligt via Infomentor. Barnets vistelsetid blir bestämd utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Du ska anmäla ändring av schemat före den 15:e månaden innan.

Infomentor

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften är grundad på de vårdnadhavarnas sammanlagda inkomster före skatt. Du lämnar in inkomstuppgifterna via Infomentor eller på blanketten inkomstförfrågan. Ändring av inkomst ska du anmäla före den 15:e månaden innan.

Inkomstförfrågan för förskola och fritidshem

Inskolning

Barn som tidigare gått på förskola och ska börja förskoleklass och fritidshem får besök av blivande pedagoger under vårterminen innan de börjar. Förskolorna besöker också förskoleklasserna. Vårdnadshavare får erbjudande från förskoleklasserna och fritidshemmen om inskolningar under vissa veckor. Alla blivande förskoleklassbarn får information om fritidshemmens regler och rutiner hemskickat i samband med skolstart.

Skolskjuts

Elever placerade vid fritidshem har inte rätt till skolskjuts. Det är vårdnads­havaren som ansvarar för att lämna och hämta barnet vid fritidshemmet.

Försäkring

Alla barn som går i den kommunala barnomsorgen är försäkrade för olycksfall dygnet runt.

www.hellefors.se/forsakring.html

Öppet under semestertider

Under sommarlov och jullov avgör behovet hur många fritidshem som håller öppet samt vilka.

Öppet under planeringsdagar

Några dagar per läsår har verksamheten planeringsdagar för samtlig personal, utöver de studiedagar som ges i samband med terminsstart och terminsavslut. Under dessa planeringsdagar är fritidshem stängda. Vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg blir då erbjudna plats på annat fritidshem i kommunen efter kontakt med rektor.

Du måste säga upp ditt barns plats inom skolbarnomsorgen via vårt webbformulär minst en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningstiden är en månad. Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid för skolbarnomsorg, men du måste ändå komma ihåg att säga upp platsen.

Uppsägning av plats under sommaren kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll med mera) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt behov finns. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats, betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på fritidshem

Dokument

Kontakt

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
jessica.roso@hellefors.se

Senast uppdaterad