ELSA i Örebro län

I elevhälsans databas ELSA sammanställs och analyseras hälsosamtal för elever i förskoleklass, skolår 2, skolår 4, skolår 7 och år 1 på gymnasiet. 

ELSA är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna och Region Örebro län. Elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har bland annat till uppgift att följa barn och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas.

Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om skola, hälsa, levnadsvanor och är anpassat till elevens ålder. Från höst­terminen 2020 övergår vi till e-enkät. Enkäten följs sedan upp med ett samtal hos skolsköterskan. Uppgifterna avidentifieras efter det och matas in av skolsköterskorna i den gemensamma databasen.

Syftet är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Genom samarbetet får kommuner och Region Örebro län planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga.

Kommunerna ansvarar för enkätinnehåll, matar in data i webbverktyg samt sprider resultat och kunskap på skol- och kommunnivå. Regionen står för kunskap- och metodstöd gällande webbverktyg, förvarar databasen, sammanställer och analyserar resultaten på länsövergripande nivå.

Skolsköterskan besöker förskoleklassen för att träffa barnen och förskollärarna. Därefter inbjuds barn och vårdnadshavare via brev att besöka skolsköterskan för ett hälsobesök. Besöket bygger på hälsoenkät ELSA (elevhälsodatabas i samverkan mellan Region Örebro och länets kommuner).

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i den hälsoenkät som skickats hem.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt, undersökning av ryggen, synen och hörseln.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds.

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i Hälsoenkät ELSA som skickas hem.

Eleven får svara på hälsofrågor i Elsaenkäten i skolan inför besöket. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt samt undersökning av ryggen.

Elever erbjuds vaccination mot HPV, livmoderhalscancer. Detta gäller från och med höstterminen 2020.

Flickor erbjuds vaccination mot HPV, livmoderhalscancer. Detta gäller endast läsår 2020-2021.

Hälsobesök skolår 7

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i Hälsoenkät ELSA som skickas hem.

Eleven får skriftligen besvara Hälsoenkäten ELSA i skolan inför
besöket.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt och undersökning av ryggen. Färgsinnet undersöks också.

Hälsobesöket ger även ett tillfälle att diskutera gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv.

Elever erbjuds påfyllnads­vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Eleven besvarar hälsoenkät inför hälsosamtal. Besöket innehåller samtal och kontroll av längd och vikt. Andra
kontroller enligt önskemål.

Sidan är uppdaterad