Bedömning och betyg

Det finns bedömningsstöd i flera kurser på gymnasial nivå. De nationella kursproven i gymnasieskolan genomförs i kurserna svenska och svenska som andraspråk, matematik och engelska. De nationella proven fungerar som ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning.

Pihlskolans policy är att både du som gymnasieelev och vårdnadshavare är naturliga samtalspartners vid utvecklingssamtal och övriga kontakter med skolan.

När du har fyllt 18 år får du själv ta ställning till om vårdnadshavare ska vara med.

Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin. Utvecklingssamtalet syftar till att ge dig och vårdnadshavare en samlad information om din kunskapsutveckling och studiesituation. Utvecklingssamtalet genomförs tillsammans med klassföreståndaren och med den individuella utvecklingsplanen (IUP) som grund.

Dina studieresultat i varje enskilt ämne ansvarar undervisande lärare för att informera dig om.

En individuell utvecklingsplan (IUP) ska vara ett stöd för ditt lärande och din sociala utveckling. Den ska dels innehålla skriftliga omdömen om din kunskapsutveckling, dels en planering av hur skolan ska arbeta för att du ska utvecklas så långt som möjligt i riktning mot de nationella målen.

IUP:n följs upp genom utvecklingssamtalen med din klassföreståndare.

Det finns sex betygsnivåer. Om du har mycket hög frånvaro och inte har deltagit i någon prövning kanske inte läraren kan ge dig ett betyg. Då kan läraren dela ut ett streck. Det betyder att du varken är godkänd eller icke godkänd.

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng

Om du är elev sen tidigare på skolan kan du beställa betygskopior genom att fylla i ett formulär.

Formulär för att beställa betygskopior

Sidan är uppdaterad 2/9 2020 14.23.45