Kvalitets­arbete gymnasieskola

Under denna rubrik presenterar vi Pihlskolans systematiska kvalitets­arbete, statistik och enkätresultat. Här finns också länkar till webbplatser där du kan jämföra gymnasieskolor med varandra.

Systematiska kvalitetsarbetet

Alla som arbetar i gymnaieskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. De analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planeras och utvecklas utbildningen.

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

Skollagen

Rutiner för klagomål

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ser vi till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Synpunkter och klagomål

Enkätresultat, statistik och öppna jämförelser

Sidan är uppdaterad 2/9 2020 15.14.07