Naturvård och parker

I Hällefors kommun finns 67 hektar grönytor som förvaltas av Samhällsbyggnad Bergslagen. Grönytor är allt grönt inom tätorts­gränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor.

Grönytorna intill kommunens fastigheter och kring de kommunala idrotts- och
motionsanläggningarna bedrivs i egen regi med anställd personal.

Sidan är uppdaterad 5/6 2020 10.28.23