Upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572

Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång- och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan - Hällefors.

Bakgrund

På uppdrag av Hällefors kommun tar stadsbyggnadskontoret på
samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett detaljplaneförslag som kan möjliggöra ett genomförande av gång- och cykelvägen mellan Grythyttan- Hällefors. Detaljplaneförslaget innebär upphävande av delar av två gällande äldre detaljplaner vilket gör att en vägplan då kan läggas på det aktuella området för en ny gång-och cykelväg samt utrymmen för busshållplatser. Det tidigare detaljplanarbetet om att upphäva delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572 kommer behöva göras på motsvarande sätt på den västra sidan av LV 244. Detta för att möjliggöra en stäckning av gång och cykelväg vid Hammaren på grund av befintliga ledningar på den östra sidan.

Planförslaget överrensstämmer med Hällefors kommuns översiktsplan.

Vad händer i processen?

Samråd pågick mellan 10 september och 1 oktober 2020.

Gransking pågick mellan 20 oktober och 3 november 2020.

Detaljplanen har fått laga kraft

Handlingar tillhörande detaljplanen

Handlingarna finns endast att ta del av digitalt.

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson, planarkitekt
0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad 20/1 2021 14.14.48