Upphävande av områdesbestämmelser OA_1_1A

Syftet med detaljplanen är att upphäva områdesbestämmelse OA_1_1A.

Upphävandet är beläget vid sjön Örlingen nordväst om Hällefors tätort.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Vad händer i processen?

Förslaget till upphävande skickas nu ut på samråd. Samrådet syftar till att ge sakägare, myndigheter och andra berörda möjlighet att ta del av förslaget och kunna lämna synpunkter eller annan viktig information inför det fortsatta arbetet. Yttranden sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som presenteras tillsammans med ett reviderat förslag inför granskning. Under granskningen ges du möjlighet att ännu en gång lämna synpunkter på förslaget.

Samråd pågår mellan den 16 november och 18 december 2020.

Handlingar tillhörande upphävandet

På grund av rådande läge och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten finns handlingarna endast att ta del av digitalt.

Hur lämnar jag synpunkter på förslaget?

  • Om du har synpunkter ska de framföras skriftligt och innehålla namn och adress.
  • Diarienummer "S-2020-751" behöver framgå av yttrandet.
  • Du skickar synpunkterna på det område du berörs av till info@sb-bergslagen.se eller med brev till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Synpunkterna behöver nå oss senast den 18 december 2020.
  • Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter kan beaktas.

Om jag berörs av flera upphävanden?

Om du ska lämna yttrande på fler än detta upphävande behöver du skicka in ytterligare yttranden där respektive diarienummer framgår. Detta för att dina synpunkter ska kunna tas omhand och omfatta rätt områdesbestämmelse.

Ytterligare upplysningar

Jonathan Pedersén, planarkitekt
Telefonnummer 0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad 10/11 2020 15.09.58