Upphävande av områdesbestämmelser OA_5

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_5.

Upphävandet är beläget vid Sör-Älgens camping öster om Hällefors tätort.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Vad händer i processen?

Förslaget var ute på samråd mellan den 16 november och 18 december 2020.

De inkomna synpunkterna från samrådet bearbetas och utreds vidare. Förändringarna arbetas in i granskningsförslaget vilket sen kommer ställas ut på nytt. Ett nytt tillfälle att ta del av och lämna synpunkter på förslaget kommer därför vid granskningen.

Handlingar tillhörande upphävandet

Ytterligare upplysningar

Jonathan Pedersén, samhällsplanerare
Telefonnummer 0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad