Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Bygglov för att byta eller renovera fönster

Du behöver i vissa fall bygglov om du ska byta eller renovera fönster. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Du behöver ansöka om bygglov om du ska göra något av följande:

  • Ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende inom detaljplanerat område.
  • Byta eller renovera fönster i ett kulturhistoriskt värdefullt område, eller på en byggnad som har kulturvärden.

Om du bor i ett område utan detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte ansöka om bygglov för att byta eller renovera fönster.

Kulturhistoriskt värdefullt område och kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. Det innebär att du behöver se till att utseende, material och färg stämmer med byggnadens ålder, utseende och karaktär.

En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Länskarta för att ta reda på om din fastighet ligger i ett detaljplanerat område

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ansök om strandskyddsdispens

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för att byta eller renovera fönster.

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Ja, du behöver en kontrollplan. Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader till exempel byte av en dörr, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Kontrollplan

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Att ansöka om bygglov för att byta eller renovera fönster kostar mellan 8 160 kronor och 15 840 kronor.

Behövs ett tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Kostnad bygglov för fasadändring på en- och tvåbostadshus
utan tekniskt samråd

Planenligt: 8 160 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 10 080 kronor

Kostnad bygglov för fasadändring på en- och tvåbostadshus
med tekniskt samråd

Planenligt: 12 960 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 14 880 kronor

Kostnad bygglov för fasadändring på andra byggnader
med tekniskt samråd

Planenligt: 14 880 kronor
Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 15 840 kronor

Avgifter och taxor för alla typer av bygglov Pdf, 1.5 MB.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Ansök om bygglov

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Hämta en blankett

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad