Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Cisterner

Den som hanterar brandfarliga väskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill. Genom att kontrollera din cistern kan du förebygga olyckor som kan få stora konsekvenser för miljön. Det kan också leda till kostsamma saneringar. Cisterner och rörledningar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Ändringar i reglerna Från och med den 1 januari 2022 gäller Naturvårdsverkets nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. De nya reglerna innebär bland annat att även lösa behållare omfattas inom vattenskyddsområde. Läs mer om de nya reglerna på Naturvårdsverket.se Informationsplikt vid installation av cistern Om du ska installera en cistern med en volym över 1 kubikmeter, eller över 150 liter inom vattenskyddsområde, ska du senast fyra veckor innan installationen skriftligen informera miljöenheten om det. Cistern - redovisa installation eller informera att cistern tas ur bruk Anmäla/ansöka om att installera värmepump Att inte skriftligen informera miljöenheten i tid kan ge miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Vid installation av cistern kan det också behövas bygglov eller tillstånd från räddningstjänsten. Kontakta bygglov och Nerikes Brandkår (Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora) eller Bergslagens räddningstjänst (Hällefors) för mer information. Nerikes Brandkår Bergslagens Räddningstjänst Att tänka på vid placering av cistern: Placera cisternen så att det är lätt att kontrollera den. Cisternen bör placeras på ett plant underlag med tät och hårdgjord yta. Placera cisternen på behörigt avstånd från vattendrag, dagvattenbrunn, dricksvattenbrunn eller vattentäkt. Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning. Skydda cisternen mot väder och vind, blöta löv, gräs, buskar, grenar och annat som kan öka risken för rost. Obehöriga bör inte ha tillträde till cisternen. Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare (Naturvårdsverket) Utsläpp Om det har skett ett utsläpp ska du snarast informera miljöenheten om detta. Du är skyldig att omedelbart underrätta miljöenheten redan vid misstanke om att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat av brandfarliga vätskor eller spillolja. Är läget akut Är läget akut eller om det skett ett utsläpp inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112. Skärpta krav i vattenskyddsområden Ett vattenskyddsområde är ett skyddsområde för dricksvatten. Här gäller hårdare regler för hantering av brandfarliga vätskor och spillolja eftersom ett utsläpp kan få stora konsekvenser. Vattenskyddsområden på Länsstyrelsen.se I NFS 2021:10 finns bland annat krav på sekundärt skydd för cisterner och lösa behållare i vattenskyddsområden. Vid påfyllningsrör för cisterner inom vattenskyddsområde ska det även finnas en skylt med texten VATTENSKYDDSOMRÅDE med information om fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde och innehåll. I vattenskyddsområden kan de även finnas hårdare krav som är specifika för just det vattenskyddsområdet som cisternen är placerad i. Specifika krav framgår av respektive skyddsföreskrift. Är du osäker på om din cistern är placerad inom ett vattenskyddsområde eller vilka skyddsföreskrifter som gäller kan du alltid kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen för att få hjälp. Informationsplikt vid hantering av lösa behållare i vattenskyddsområde Om du ska hantera mer än totalt 150 liter i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde ska du senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas skriftligen informera miljöenheten om det. Det ställs även krav på att de lösa behållarna har sekundärt skydd. Krav på sekundärt skydd i vattenskyddsområden För att förhindra utsläpp ska cisterner och lösa behållare förses med sekundärt skydd. Sekundärt skydd är skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen. Cisterner och lösa behållare med en total volym större än 150 liter ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller för cisterner med tillhörande ledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte miljöenheten beslutat något annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig. Det finns övergångsbestämmelser avseende när kravet på sekundärt skydd ska vara uppfyllt för cisterner som installerats eller tagits i bruk innan den 1 januari 2022. Kontroller Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än 1 kubikmeter. Cisterner ska kontrolleras vid installation (installationskontroll) och efter reparation, ändring eller flytt (revisionskontroll). Utöver detta finns det även krav på återkommande kontroller som ska göras inom ett visst intervall. Även det sekundära skyddet ska genomgå installationskontroller, revisionskontroller och återkommande kontroller med samma intervall och vid samma tidpunkt som den återkommande kontrollen av cisternen. För cisterner med spilloljor som inte är brandfarliga gäller att återkommande kontroll av det sekundära skyddet ska göras vart sjätte år. Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat företag. När en kontroll har utförts ska kontrollrapporten sparas och kunna skickas till miljöenheten på begäran. Om ackreditering (SWEDAC) Cistern som tas ur bruk Om din cistern ska tas ur bruk ska du skicka in blanketten Information om cistern som tagits ur bruk samt tömma och rengöra cisternen och tillhörande rörledningar. I första hand ska cisternen avlägsnas. Om det inte är möjligt bör cistern under mark fyllas med sand, cistern ovan mark kan stå kvar, i båda fallen ska detta redovisas till miljöenheten. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsrör tas bort så att ingen fyller på av misstag. Nivåmätare som innehåller kvicksilver samt avfall från tömningen ska hanteras som farligt avfall. Detta ska transporteras och omhändertas av företag med tillstånd för transport av farligt avfall. Om ni påträffar markföroreningar ska ni omedelbart ta kontakt med miljöenheten. Kontakt 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad