Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Ekonomi

Här hittar du information om kommunens ekonomi.

God ekonomisk hushållning

För Hällefors kommun innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs effektivt, det vill säga den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt.

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Hur skattepengarna redovisas

Hällefors kommun redovisar varje år hur skattepengarna kommer att användas och hur de används. Redovisningarna kommer i form av årsbudget med 5-årsplan, årsredovisning och delårsrapport.

Vart du vänder dig vid frågor om kommunens ekonomi

Frågor kring kommunens ekonomi, ekonomiska rapporter med mera kan ställas till kommunförvaltningens ekonomienhet.

Ekonomiprocessen

I Hällefors kommun kretsar hela ekonomiprocessen runt en politisk ekonomiberedning som tillsats av kommunstyrelsen, i och med att kommunstyrelsen enligt lagen har ett uppdrag av kommun­fullmäktige att leda och samordna. Beredningen tillämpar metoden dialog för att få adekvata underlag för resursfördelnings-beslut. Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.

Relaterad information

Kontakt

Jessica Jansson, ekonomichef
Telefon: 0591-641 06
jessica.jansson@hellefors.se

Senast uppdaterad