Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

ELSA i Örebro län

I elevhälsans databas Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat, ELSA sammanställs och analyseras hälsosamtal för elever i förskoleklass, skolår 4, skolår 7 och år 1 på gymnasiet. 

Elevhälsans medicinska insats och Region Örebro län har till uppgift att följa barns och ungas hälsa. Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för avidentifierad insamling av de hälsofrågor som elever och vårdnads­havare fyller i inför hälsosamtalet hos skolsköterskan och skapa en gemensam databas.

ELSA är ett samarbetsprojekt mellan länets kommuner, friskolor och Region Örebro län. Samverkan sker även med Region Värmland och Dalarna och dess kommuner

Elevhälsoenkäten innehåller bland annat frågor om skola, hälsa, levnadsvanor och är anpassat till elevens ålder. Enkäten följs sedan upp med ett samtal hos skolsköterskan. Uppgifterna avidentifieras efter det och matas in av skolsköterskorna i den gemensamma databasen.

Resultaten från ELSA-enkäterna utgör sedan underlag vid beslut och prioriteringar inom region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt att det är ett stöd i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Enkätsvaren från 2020 visade att barnen och ungdomarna i Hällefors upplever att de mår bra och har en positiv framtidstro i hög utsträckning.

Vid mer utförlig statistik från ELSA-enkät, kontakta elevhälsan verksamhetschef.

Syftet är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt i hela länet. Genom samarbetet får kommuner och Region Örebro län planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga.

Kommunerna ansvarar för enkätinnehåll, matar in data i webbverktyg samt sprider resultat och kunskap på skol- och kommunnivå. Regionen står för kunskap- och metodstöd gällande webbverktyg, förvarar databasen, sammanställer och analyserar resultaten på länsövergripande nivå.

Skolsköterskan besöker förskoleklassen för att träffa barnen och förskollärarna. Därefter inbjuds barn och vårdnadshavare via brev att besöka skolsköterskan för ett hälsobesök. Besöket bygger på hälsoenkät ELSA (elevhälsodatabas i samverkan mellan Region Örebro och länets kommuner).

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i den hälsoenkät som skickats hem.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt, undersökning av ryggen, synen och hörseln.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds.

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i Hälsoenkät ELSA som skickas hem.

Eleven får svara på hälsofrågor i Elsaenkäten i skolan inför besöket. Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt samt undersökning av ryggen.

Elever erbjuds vaccination mot HPV, livmoderhalscancer. Detta gäller från och med höstterminen 2020.

Inför hälsobesöket önskar vi att ni fyller i Hälsoenkät ELSA som skickas hem.

Eleven får skriftligen besvara Hälsoenkäten ELSA i skolan inför
besöket.

Hälsobesöket innehåller ett hälsosamtal samt mätning av längd och vikt och undersökning av ryggen. Färgsinnet undersöks också.

Hälsobesöket ger även ett tillfälle att diskutera gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv.

Elever erbjuds påfyllnads­vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Eleven besvarar hälsoenkät inför hälsosamtal. Besöket innehåller samtal och kontroll av längd och vikt. Andra
kontroller enligt önskemål.

Kontakt

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se 

Sidan är uppdaterad