Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Föräldra­samverkan och elevens inflytande

Barn och elever får inflytande över utbildningen. De blir stimulerade fortlöpande att aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och genom att få information i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande blir anpassade efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska bli behandlade inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt vara stödjande och underlättande.

Elevföreträdare och övriga elever ska få tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse.

En elev som har blivit utsedd till elevskyddsombud får den ledighet från skolarbetet som de behöver för uppdraget. Detsamma gäller elev som har blivit utsedd till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen.

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet blir erbjudna möjlighet till inflytande över utbildningen.

Vid varje förskole- och skolenhet finns ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. I forumet blir frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för dig och eleverna behandlade.

Vårdnadshavare blir informerade om förslag till beslut i sådana frågor som blir behandlade inom dessa forum. De får tillfälle att komma med synpunkter innan beslut blir fastställda.

Rektorn ansvarar för verksamheternas forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten blir gjord.

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna blir informerade om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De blir också informerade om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektor ansvarar för att sådan information blir lämnad.

Senast uppdaterad