Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Köldmedier

Många av de köldmedier som används i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar är av det slag som påverkar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. För att minska utsläppen av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen ställs särskilda krav på dig som äger eller använder en köldmedieutrustning. Nyinstallation Det är endast certifierade kylföretag som får installera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning. Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska den som avser att använda utrustningen i god tid underrätta miljökontoret om detta. Hör efter när du beställer utrustningen hur mycket köldmedia den innehåller. Befintlig utrustning Befintlig utrustning ska genomgå regelbunden läckagekontroll. Även läckagekontrollen ska utföras av certifierat kylföretag. Intervallen för läckagekontroll beror på utrustningens köldmediemängd: utrustning som innehåller 5-49 ton CO2e ska kontrolleras minst var 12:e månad utrustning som innehåller 50-499 ton CO2e ska kontrolleras minst var 6:e månad utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska kontrolleras minst var 3:e månad. Kontrollen ska beställas av den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett certifierat kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort. Rapporteringsskyldighet Om det under någon del av ett kalenderår i en anläggning finns minst 14 ton CO2e som omfattas av läckagekontroll, ska verksamhetsutövaren skicka in en årsrapport till miljökontoret. Årsrapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars efterföljande år. Bestämmelser Regler om till exempel vilka köldmedier som får användas, hur installation och kontroll ska genomföras regleras i svensk och EU-lagstiftning. Anmäla om värmepump Om du ska installera bergvärme, sjövärme, jordvärme eller grundvattenvärme krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Relaterade e-tjänster Anmäla/ansöka om att installera värmepump Relaterad information Alltomfgas.se Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg

Sidan är uppdaterad