Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Politisk organisation

Hällefors kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I kommun­fullmäktige finns 31 platser som tillsätts utifrån valresultatet i de allmänna valen.

Kommunrevision

Kommunens fem revisorer får sitt uppdrag direkt från Kommun­fullmäktige.

Nämnder

Hällefors kommun har tre nämnder i egen regi: kommunstyrelsen, valnämnden samt myndighetsnämnden för skola och omsorg. Ledamöterna i dessa utses av fullmäktige.

Dessutom representeras Hällefors kommun i två gemensamma nämnder, överförmyndarnämnden samt Bergslagens miljö- och byggnämnd vilka inte har sina säten i kommunen.

Kommunalförbund

Hällefors kommun representeras också i direktionen för kommunalförbunden Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens räddningstjänst.

Kommunala bolag och stiftelser

Utöver detta finns ett antal hel- eller delägda kommunala bolag samt stiftelser där kommunen tillhör stiftarna.

Beredningar

Direkt kopplat till kommunfullmäktige finns valberedningen. Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på ledamöter i nämnder, styrelser och andra förekommande kommunala förtroendeuppdrag.

Kommunstyrelsen har en beredning kopplad till sig och det är ekonomiberedningen. Ekonomi­beredningen förbereder och arbetar med ärenden, inom sitt område, som det ska beslutas om.

Utskott

Utskotten ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Det finns två utskott: Allmänt utskott och välfärdsutskott.

Rådgivande organ

Kommunstyrelsen har stöd av rådgivande organ som handikapprådet och pensionärsrådet. På så vis kan handikappföreningar och pensionärsföreningar ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se