Kemikalieolyckor

Blå skylt där det står Ovako

EU har antagit det så kallade Seveso III-direktivet som är ett direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie­olyckor. I Hällefors kommun har Ovako Sweden AB Seveso-verksamhet.

Direktivet säger bland annat att alla kommuner som har verksamma Seveso-företag inom sitt område ska ha information om detta på respektive hemsida.

Information om kommunens plan för räddningsinsatser finns på Bergslagens Räddningstjänst och mer information om Seveso-direktivet finner du på MSBs hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Länkar

Dokument

Kontakt

Sidan är uppdaterad