Grundskolans riktlinjer gällande Covid-19

Vitt utropstecken med orange bkgrund

Skolan i Hällefors kommun har tidigare informerat vårdnadshavare gällande covid-19, utifrån de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten, smittskydd i regionen samt skolverket, per den 2 november 2020. Denna information är gällande.

På förekommen anledning vill skolan förtydliga vad som gäller för elever i grundskolan. Alla beslut rörande skolans förhållningssätt till Covid-19, är gemensamt beslutade i Skolchefs ledningsgrupp i samråd med Region Örebro län, övriga skolor i regionen samt utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Skolverket har.

Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer är viktiga för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att barn oftast får milda symtom av covid-19 och att skolverksamheter inte har visat sig vara drivande i smittspridningen.

Den personal som arbetar inom skolan har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Skolplikten gäller- alla friska elever, utan symtom ska vara i skolan

Även elever som har en familjemedlem som testat positivt för covid-19 kan komma till skolan om eleven inte har symtom. Skolan väljer dock att stötta vårdnadshavare som väljer att hålla sitt barn hemma då det finns konstaterad smitta inom familjen. Ingen olovlig frånvaro kommer då att registreras, men vårdnadshavare ansvarar för elevens återläsning samt hämtning av undervisningsmaterial.

Personal (vuxna) som har en smittad familjemedlem ska stanna hemma och efter fem dygn testa sig för covid-19

Ingen hemundervisning kommer att erbjudas pga oro

Friska elever som inte deltar i skolans undervisning kommer att registreras med olovlig frånvaro och skolan följer gällande frånvarorutiner där längre olovlig frånvaro innebär att skolan gör en anmälan till socialtjänsten enligt §14:1 SoL.

För elever eller vårdnadshavare som befinner sig i riskgrupp kan särskilda lösningar göras i dialog med rektor.

Inga elever, vårdnadshavare eller personal med minsta symtom på covid-19 får vistas på skolan

Elever som uppvisar symtom under skoldagen kommer att skickas hem.

Elever eller personal som uppvisar symtom i mer än ett dygn ska testa sig för Covid-19

Information om testning på 1177.se. Provtagningen är kostnadsfri.

Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 bör du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn.

Om ditt test var negativt kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber.

Elever som är hemma pga sjukdom frånvaroanmäls varje dag i Infomentor och vårdnadshavare ansvarar elevens återläsning, kontakt med skolan och hämtning av undervisningsmaterial.

Förebyggande åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen inom skolan

 • Information till vårdnadshavare, elever och personal om rekommendationer och förebyggande åtgärder gällande Covid-19
 • Information om och genomförande av handtvätt efter toabesök, raster och innan lunch.
 • Frekventare städning av bord, taytor, redskap/ verktyg i undervisningen/ klassrummet.
 • Avstånd och distans vid köbildning, undvika köbildning. Avståndsmarkörer.
 • En till en placering i klassrummen.
 • Max 10 deltagare på fysiska möten, gällande personal.
 • Inga blandade elevgrupper, eller samlingar med elever från olika klasser med mer än 10 deltagare och möjlighet att hålla avstånd.
 • Digitala möten i den mån det går, tex vid APT, externa möten.
 • Lärare har möjlighet att arbeta hemifrån den del av arbetsdagen som ligger utanför elevernas skoldag.
 • Glesare placering i den mån det är möjligt i våra matsalar.
 • Gymnasieeleverna hämtar mat och äter på Pihlskolan för att frigöra utrymme för grundskolan.
 • Nytt glas tas vid påfyllning av dryck.
 • Idrottsundervisningen sker så långt vädret tillåter utomhus och kontakt­sporter undviks.
 • Inga spontana besök av vårdnadshavare eller utomstående, endast bokade möten tillåts.
 • Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entréer/ kapprum.
 • Inga resor för vare sig personal eller elever tillåts.
 • Personer som uppvisar symptom på covid-19, skickas hem.
 • Skolan stöttar vårdnadshavare som håller sitt barn hemma pga att familje­medlem har konstaterad covid-19, i dessa fall registreras ingen olovlig frånvaro.

Skolan följer kontinuerligt myndigheternas direktiv och rekommendationer och uppdaterar åtgärder och information löpande. Ovanstående gäller tillsvidare.