Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Försörjnings­stöd - ekonomiskt bistånd

I bland kan orsaken till att du behöver stöd från individ- och familjeomsorgen bero på att du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjnings­stöd (socialbidrag).

Om du enbart vill ha upplysningar eller råd gällande din ekonomiska situation kan du vända sig till någon av ekonomihandläggarna.

Om du inte vill uppge ditt namn går det bra att vara anonym.

Handläggarna har telefontid måndag till fredag klockan 10.00–11.00.

Vad är ett försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om hos individ- och familjeomsorgen.

Stödet beräknas enligt en riksnorm som är lika över hela landet och är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov.

Nivån på riksnormen beräknas av Konsumentverket på uppdrag av socialstyrelsen och fastställs årligen av regeringen.

Riksnormen för ett hushåll utgörs av summan av de personliga kostnaderna för samtliga personer i hushållet samt deras gemensamma hushållskostnader.

Riksnormen ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, lek och fritid, dagstidning, telefon och TV-avgift. Försörjningsstödet omfattar även skäliga kostnader för boende, hushållsel, barnomsorg, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Riksnormen för försörjningssstöd

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Beräkna din norm och se om du är berättigad till försörjningsstöd

Hur utreds behovet?

Du ska genom biståndet uppnå en skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgsenheten gör en individuell bedömning med hänsyn till skäliga kostnader samt sökandens egna inkomster.

Den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i en hushållsgemenskap beaktas emellertid alltid i en utredning. Utredning om försörjningsstöd görs tillsammans med den sökande som ska kunna styrka sina inkomster, utgifter och tillgångar.

Vid ansökan om försörjningsstöd kontrolleras uppgifter hos försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetslöshetskassa, CSN samt bil- och företagsregister. Övriga kontakter tas efter medgivande.

Om personen som söker om bistånd inte kan uppvisa verifikationer eller medger rätt till att kontrollera lämnade uppgifter, försvåras utredningsarbetet vilket kan komma att innebära grund för avslag på ansökan. Det är sökandens skyldighet att lämna korrekta uppgifter.

Vad reducerar försörjningsstödet?

Bankmedel eller andra avyttringsbara tillgångar som till exempel bil kommer att tas med i bedömningen av försörjningsstödet.

Studerande har i regel inte rätt till försörjningsstöd.

Till första besöket tar du med dig

 • Inkomstuppgifter för de fyra senaste månaderna.
 • Hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra.
 • Verifikationer som styrker betalda utgifter de senaste tre månaderna samt ansökningsmånadens utgifter.
 • Deklaration, samt beslut om slutlig skatt.
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton.

Inkomster som räknas bort från biståndsbeloppet är exempelvis

 • Barnbidrag och flerbarnstillägg.
 • Bostadsbidrag
 • Ersättning vid arbetslöshet.
 • Föräldrapenning
 • Lön
 • Pension
 • Sjukpenning
 • Studiebidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdbidrag, skattepliktig del.
 • Andra bidrag

Vilka krav ställs på sökanden?

Om du är arbetsför är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande, vara aktivt arbets­sökande och acceptera arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning.

Med aktivt arbetssökande menas att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen, söka alla rimliga arbeten inom pendlingsavstånd eller flytta dit där arbete finns.

Tackar du nej till arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning kan det medföra att försörjnings­stöd inte beviljas.

Om du inte är arbetsför krävs läkarintyg som styrker detta.

Besked angående ansökan

Besked lämnas inom 7 dagar, efter att erforderlig information (kontoutdrag, hyreskontrakt med mera) inkommit till handläggaren.

Hur sker utbetalning av försörjningsstöd?

Är du berättigad till försörjningsstöd utbetalas detta till ditt bankkonto.

Från det att beslut om försörjningsstöd fattas av handläggaren på enheten för individ- och familjeomsorg till utbetalning sker, dröjer det tre bankdagar.

Att överklaga ett beslut

Om den sökande är missnöjd med ett beslut finns möjligheten att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas av din handläggare vid individ- och familjeomsorgsenheten.

Personakt, register, tystnadsplikt

Vid ansökan om försörjningsstöd förs anteckningar i en personakt. Denna har du rätt att läsa.

Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

All personal inom individ- och familjeomsorgsenheten har tystnadsplikt och får ej lämna ut uppgifter om sökanden till obehöriga utan dennes medgivande.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen reception Telefon: 0591-643 20
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Telefontid handläggare IFO försörjningsstöd: vardagar 08.30-09.30
Telefontid biståndshandläggare: vardagar 08.30-09.30
Telefontid handläggare IFO barn och unga: vardagar 10.00–11.00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se