Stöd enligt LSS

Insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, anpassas till dina behov och ökar dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Personer som omfattas av LSS får möjlighet att leva som andra, verksamheten främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället.

Den person som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt fysisk, psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnivå och utifrån det har en nedsatt förmåga att klara vardagsrutiner har möjlighet att ansöka om en insats enligt LSS.

Du ansöker själv eller med hjälp av ett ombud, god man om insatser enligt LSS. Ansökan kan göras både muntligt och skriftligt. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor tar du kontakt med kommunens LSS-handläggare..

När du lämnat din ansökan gör LSS-handläggaren en utredning om din situation och dina behov. Utredningstiden beror på vilka underlag, till exempel läkarintyg, som kan behövas för bedömningen av dina behov av insatser. När utredningen är klar fattar LSS-handläggaren ett beslut om vilka insatser du beviljats och du får ett skriftligt besked om detta.

Om du är missnöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätt. Behöver du hjälp kontaktar du LSS-handläggaren.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Om du som är berörd ger ditt samtycke är sekretessen inte något hinder för samarbete med andra. Om samtycke inte ges och ett barn far illa kan socialtjänsten ändå hantera uppgifter för att skydda barnet.

Insatserna enligt LSS är kostnadsfria med några undantag. Du betalar själv kostnaderna för bostad, mat, fritidaktiviteter och resor. Om ett barn (0–18 år) får omvårdnad i ett annat hem än det egna ska föräldrarna bidraga till kostnaderna.

LSS omfattar barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd och särskild service om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Personer som har psykiska funktionsnedsättningar kan få hjälp och stöd enligt SoL.

Funktionsnedsättningen kan vara utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. LSS utgör ett komplement till SoL.

Blanketter

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef boende, daglig verksamhet, ledsagning
Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Vem kontaktar jag för att ansöka om insatser?

Om du har frågor om hur du söker insatser i Hällefors kommun kan du kontakta kommunens biståndshandläggare. De hjälper dig som har frågor kring insatser enligt LSS.

Du kan ringa kommunens biståndshandläggare måndag–fredag klockan 08.30–09.30.

Telefonnumret är 0591-643 20, växel.

Sidan är uppdaterad