Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Avgifter inom LSS

Avgifter, taxor och ersättningar inom handikappomsorgen (LSS). Utförlig information hittar du i dokumenten.

Korttidsvistelse

Avgift för kost

(Gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet)
0-6 år: 65 kronor för heldag och 35 kronor för halvdag
7-12 år: 76 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag
13 år och äldre: 87 kronor för heldag och 47 kronor för halvdag

Korttidstillsyn av barn och ungdomar

Avgiften för korttidsvistelse/korttidstillsyn är en åldersrelaterad avgift efter konsumentverkets beräkningar. Avgift för mat, förbrukningsartiklar och resor till och från korttidsvistelse/korttidstillsyn betalas av omsorgstagaren/vårdnadshavaren.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Ej pensionsberättigade barn och ungdomar

Fem dagars boende

Avgiften beräknas enligt samma taxa som korttidsvistelse.

Sju dagars boende

Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande underhållsstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet

Sammanboende föräldrar: avdrag med 1/30 kronor av den totala avgiften per dag.
Ensamstående förälder: avdrag med 1/30 kronor från den förälderns avgift per dag.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av omsorgstagaren.

Pensionsberättigade barn och ungdomar

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdom betalar den
faktiska boendekostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Bostadskostnaden bestäms utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.

Kostnad för mat bestäms enligt samma princip dvs kommunens självkostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom betalas av omsorgstagaren.

Bostad med särskild service för vuxna

Pensionsberättigade vuxna

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Kostnad för mat bestäms enligt kommunens självkostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger. Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Insatser enligt LSS

Insatserna enligt LSS är kostnadsfria med några undantag. Den enskilde betalar själv kostnaderna för bostad, mat, fritidaktiviteter och resor. 

Dokument

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se