Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Översiktsplan för Hällefors kommun

Översiktsplanen visar den önskade inriktningen för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen ur ett långsiktigt perspektiv.

Planen ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade.

Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygden.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Planeringsstrategi

Varje mandatperiod ska kommunen aktualitetspröva sin kommunomfattande översiktsplan. Aktualitetsprövningen ska enligt lag göras genom att kommunen tar fram en planerings­strategi som antas av kommunfullmäktige.

Planeringsstrategin utvärderar översiktsplanens olika delar och eventuella förändringar i planeringsunderlag som kan påverka översiktsplanens aktualitet.

Planeringsstrategi för översiktsplanen Pdf, 589.2 kB.

Vindbruksplan - Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP)

Just nu arbetar vi med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på vindbruk. Syftet är att fördjupa och tydliggöra ställningstaganden som rör vindkraftsetableringar. Tillägget ska ge en långsiktig, tydlig och strategisk inriktning för var vindkraft är lämpligt och var det är mindre lämpligt. Planen ska också ge ställningstaganden kring avstånd från bebyggelse och ligga till grund för efterkommande planläggning, lovgivning och beslut som rör vindkraftsetableringar.

Information om vindbruksplan, tillägg till översiktsplanen

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Senast uppdaterad