Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Plan- och bygglagen, PBL

Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

PBL innehåller bestämmelser om att kommunen måste upprätta en aktuell översiktsplan (ÖP) för hela kommunen. Planen ska ange kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Senast uppdaterad