jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Planbesked

Du kan ansöka om ett planbesked för att få veta hur kommunen ställer sig till att påbörja ett detaljplanearbete. Vad är ett planbesked? Ett planbesked är ett sätt för kommunen att visa sin viljeriktning för ett detaljplanearbete. Kommunen lämnar ett positivt eller ett negativt planbesked. Begär ett planbesked I sin bedömning av ansökan om planbesked gör kommunen en översiktlig prövning som bland annat tittar på om den åtgärd som föreslås kan antas vara genomförbar och om det är förenlig med de övergripande ställnings­taganden för kommunens utveckling som finns i den kommunala över­sikts­planen. Planbeskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Det är inte heller ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Plan- och bygglagen på Riksdagens webbplats Planbesked - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats Kostnad för planbesked Ett planbesked är alltid förenat med en kostnad, oavsett om det blir positivt eller negativt. Positiva planbesked debiteras med 100%. Om ett planavtal tecknas avräknas avgiften för planbesked till hälften. Negativa planbesked, avslag, debiteras med 60% av angivet belopp. Taxa för planverksamhet Enkel åtgärd 10 500 kr Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard planförfarande. Medelstor åtgärd 15 750 kr Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. Stor åtgärd 21 000 kr Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Utöver kostnaden för planbesked tillkommer en separat kostnad för själva detaljplanearbetet. Vad händer sen? Om du har fått ett positivt planbesked läggs ditt arbete till i listan av arbeten. När det är dags att påbörja planarbetet kontaktas du av en handläggare och ett planavtal skickas till dig. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad