Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Publicering av bilder, film och ljud

Förutom namn, adress, personnummer med mera så räknas också bilder, filmer och röstupptagning på människor som personuppgifter och omfattas av dataskydds­förordningen, GDPR. Innan kommunen använder en bild med personer som går att identifiera måste vi vara säkra på att vi får publicera bilden i våra kanaler.

Den rättsliga grunden för Hällefors kommuns behandling av dina personuppgifter beror på i vilket sammanhang eller ärende vi samlar in uppgifter om dig. När det gäller bilder så använder sig Hällefors kommun i de flesta fall av lagliga grunden allmänt intresse. Här informerar vi om alla sex rättsliga grunder.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Vanligast för kommunen är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra är av allmänt intresse. Kommuner har också en vidsträckt möjlighet att göra frivilliga åtaganden. Som exempel på uppgift av allmänt intresse som kommunerna utför på frivillig grund kan nämnas invigning av en byggnad och kommunens egna evenemang. Åtgärder för att främja ortens näringsliv och annan kulturell verksamhet räknas också hit. Det ingår i kommunens uppdrag att upplysa allmänheten och informera om sin verksamhet.

Samtycke

Den registrerade har sagt ja till behandlingen av personuppgiften genom skriftligt godkännande. Samtycket får inte användas för andra ändamål än det som personen har godkänt. Hen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. Att lämna sitt god­kännande är något helt frivilligt.

Avtal

Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgifts­ansvarige.

Intresseavvägning

Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Grundläggande intresse

Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke, till exempel om personen är medvetslös.

Alla som är med på bilderna, även rörliga bilder, har rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Därför informerar vi vid varje tillfälle som kommunen fotograferar om att era personuppgifter, alltså bilderna, kan komma att användas (för att informera om verksamheten) i kommunens kanaler. Vi informerar också om att du har möjlighet att invända mot detta och vem du ska kontakta. Eftersom kommunens verksamhet till stor del styrs av lagar och det till exempel finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så kan nedanstående rättigheter begränsas i vissa fall.

  • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet, överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i vissa fall.
  • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
  • Du kan klaga på kommunens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds­myndigheten..

Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid.

Personuppgifterna sparas i respektive verksamhets arkiv.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du kontaktar ansvarig verksamhet i kommunen som samlat in dina personuppgifter. Du kan mejla på kommun@hellefors.se eller ringa på nummer 0591-641 00.

Du når vårt dataskyddsombud på telefon 0581-817 94 eller mejl dataskyddsombud@lindesberg.se

Senast uppdaterad