Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Saxhyttans naturreservat

Saxhyttans naturreservat är kommunalt ägt och ligger i byn Sax­hyttan söder om väg 63 intill vägen mot Bovik. Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara biologisk mångfald i lövskog och möjligheter till friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde. 

Saxhyttans naturreservat - skog fullt med vitsippor

Variationsrik lövskog

Naturreservatet består huvudsakligen av äldre lövskog på igenväxt ängs- eller hagmark.

En fin tid att besöka reservatet är före lövsprickningen tidigt på våren. Blå- och vitsippor blommar och vyn från stigen i sydost ut mot Saxhyttälven är magnifik. Mitt i sommaren träder man in i en skuggig lövsal.

Berggrunden har inslag av basiska bergarter och kalksten, vilket gör skogen artrik. Främst är det många mossarter, men även lavar och kärlväxter. Bland träden kan nämnas ask, lönn och lind. Flera olika hackspettsarter söker föda i den döda veden.

Målet på sikt med reservatet är att åstadkomma en ännu mer varierad lövskog, vilket ger förutsättningar för en ökad artrikedom i både flora och fauna. Detta kan uppnås genom att skogen i stort ges fri utveckling i riktning mot naturskog. Smågranar tas bort kontinuerligt. Den ökade mängden gamla träd och död ved gynnar mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar.

Kulturvärden

I området finns ett fornminne i form av en fångstgrop, som med all sannolikhet använts för att fånga varg. Gropen var då förmodligen täckt med ris. Varggroparna tillkom när vargen var vanlig och boskapen betade i skogen. Vanligtvis är dessa gropar från 1700- eller 1800-talet.

Tillgänglighet

En cirka 500 meter lång rundslinga har röjts fram i naturreservatets södra del. I norra delen är det svårare att ta sig fram.

Fakta om reservatet

Saxhyttans naturreservat förvaltas av Hällefors kommun och är bildat 2007. Reservatet är skyddat för friluftsliv och naturvård. Det omfattar cirka 5 hektar skog.

Kom ihåg

  • Plocka gärna matsvampar, men låt lavar, mossor och vedlevande svampar få växa fritt.
  • Skada inte levande eller döda träd.
  • Håll hunden kopplad.
  • Gör inte upp eld.
  • Kör inte motordrivet fordon.

Hitta hit

Karta på Saxhyttans naturreservat

Sidan är uppdaterad