Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Starta pedagogisk verksamhet

Det som tidigare hette familjedaghem eller dagmamma heter nu pedagogisk omsorg. Det är ett alternativ till förskola och fritidshem.

Ingas barnomsorg Ugglan

Hälsovägen 3, Hällefors Telefon: 070-299 28 89

Kommunen strävar efter att i stället för förskola eller fritidshem kunna erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnads­havare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barnets utveckling och lärande.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska få den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska vara utformad så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg ska vara utformad med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar samt de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vidare ska var och en som verkar inom pedagogisk omsorg främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt vara utformad så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Anordnaren ska bedriva pedagogisk omsorg i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. Personalen ska ha sådan utbildning eller erfarenhet så att det tar hänsyn till barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet.

Hällefors kommun har tillsyn över pedagogisk omsorg och följer systematiskt upp och utvärderar all sådan verksamhet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i sådan verksamhet ska kommunen vidta nödvändiga åtgärder. Kommunen har rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheter.

Du betalar en avgift för plats inom pedagogisk omsorg. Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det påverkar inte kommunens bidrag till verksamheten.

Önskar du ytterligare information eller vill du starta en enskild pedagogisk omsorgsverksamhet i Hällefors kommun kontakta då förskolans rektor.

Blanketter

Kontakt

Helen Hansson, rektor Lärkan
Telefon: 0591-642 28
helen.hansson@hellefors.se

Senast uppdaterad