jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan till exempel vid anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong. När man ska välja en plats för en täkt är det viktigt att ta hänsyn till känsliga naturmiljöer och boende som kan störas av exempelvis buller, vibrationer och damning från täkten. Tillstånd Täktverksamhet är tillståndspliktig enligt miljöprövningsfördningen. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. För täkt som bara drivs för markägarens eget husbehov gäller särskilda regler. Tillsyn Miljökontoret ansvarar för miljötillsynen över täktverksamheter. Tillsynen handlar om kontroll av verksamheters påverkan på miljön som till exempel buller, transporter, utsläpp till luft och förorening av vatten. Årlig miljörapport ska lämnas in för tillståndspliktiga täkter. Miljökontoret arbetar också med naturvårdsfrågor som gäller täkter. Information om miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats Miljöprövningsförordning (2013:251) på riksdagen.se Naturgrus Naturgrus är en ändlig resurs. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. Grusåsar är viktiga för grundvattenbildning och kan ha stor betydelse för dricksvattenförsörjning. Uttaget av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med bergkross, morän och återanvänt material. Att minska användandet av naturgrus ingår som ett delmål i miljömålet "God bebyggd miljö" som riksdagen beslutat om. Husbehovstäkt Med husbehovstäkt menas att på den egna brukningsenheten göra uttag som bara ska användas för eget behov och att det utbrutna materialet inte ska säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Om husbehovstäkten kan komma att ändra på naturmiljön eller om växter och djur påverkas ska en samrådsanmälan göras till miljökontoret. Det finns ingen angiven minsta arealgräns eller brytningsvolym som styr att samrådsanmälan ska göras. Även små täkter kan ge betydande påverkan på naturmiljön. Sådan anmälningsplikt gäller också torvtäkt för husbehov med ett större verksamhetsområde än 5 hektar eller där den totalt uttagna mängden är större än 50 000 kubikmeter. Större husbehovstäkter för naturgrus och/eller berg, där den totalt uttagna mängden är större än 10 000 ton, ska anmälas enligt miljöprövningsförordningen. Anmäl husbehovstäkt Om täkter på Naturvårdsverkets webbplats Särskilda regler inom vattenskyddsområde I ett vattenskyddsområdes föreskrifter kan ibland miljökraven vara skarpare än annan gällande lagstiftning. I vissa fall kan det till exempel vara krav på att söka tillstånd för husbehovstäkt hos miljökontoret. Tillståndskravet är i sådana fall oberoende av hur stort uttag som planeras. Information om vattenskyddsområden på Länsstyrelsens webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad