jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Trafikplanering och vägvisningsskyltar

Trafikenheten arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i våra fyra kommuner. Huvudsakliga arbetsuppgifter Huvudsakliga arbetsuppgifter är myndighetsutövning såsom lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning, dispenser och parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Vi arbetar även som resurs till kommunerna i frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång. Verksamhet inom trafik Beslutar om lokala trafikföreskrifter: reglerar trafiken (hastighet, parkering med mera) i tätbebyggt område. Beslutar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade; för att få stå på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade. Beslutar om dispenser; för tunga, breda och långa transporter. Ser över trafiksäkerheten. För att klara nollvisionen som innebär att vi vill ha inga svårt skadade och döda i trafiken. I det här arbetet deltar vi för att höja säkerheten i våra tätorter så att de oskyddade trafikanterna ska kunna röra sig i trafiken utan att skadas svårt eller dödas. Några av de åtgärder som används är 30 km/h, cirkulationsplatser och farthinder utformade på olika sätt. Fysisk planering; vid planering av nya bostadsområden eller nya gator är vi med i ett tidigt skede för att få med trafiksäkerheten. Ser över vägmärken; så att de hamnar på rätt plats, enligt lokala trafikföreskrifter. Infrastrukturfrågor; deltar i processerna för bättre vägar och järnvägar. Utövar parkeringsövervakning i Hällefors, Nora, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Hämtning och omhändertagande av skrotbilar på kommunal mark. ​Synpunkter om trafik ​Tycker du att folk kör för fort utanför ditt hus? Har du ett förslag om hur trafiksituationen i din kommun kan förbättras? Du kan då skicka ett medborgarförslag. Skriv ner ditt förslag och dina tankar kring problemet och skicka det till din kommun. Det finns även lite matnyttiga länkar om trafiken i våra kommuner. På Trafikverkets hemsida över den nationella vägdatabasen kan man se trafikregler (bland annat hastighetsgränser) och väguppgifter på alla vägar. På Transportstyrelsens hemsida kan man söka efter trafikföreskrifter. Vägvisningsskyltar Från ansökan till uppsättning av vägvisningsskylt Samhällsbyggnad Bergslagen har beslutsrätt angående vägvisningsskyltar i tätorter och på de vägar där kommunen är väghållningsmyndighet. Hos vem ansöker jag om vägvisning? Det beror på vem som är väghållare för vägen där du vill ha vägvisningen. Kommunerna är väghållare för vägar i tätorterna. Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. För kommunala vägar i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg ansöker du om vägvisning hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Ansök om vägvisning Måste jag betala för vägvisningen? Det är den som har begärt vägvisning som betalar för uppsättning och underhåll av skylten (vägmärket). Kostnaden varierar beroende på storlek och typ av skylt. Kan jag själv bestämma text och utformning? ​Nej, vägvisare ska vara entydiga och lätta för trafikanterna att läsa. Därför godkänner Samhällsbyggnad Bergslagen inte egendesignade skyltar, utan alla skyltar ska vara utformade enligt vägmärkesförordningen ​(2007:90). Ansökan​ om vägvisningskyltar på kommunala vägar Kontakta trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen per telefon eller e-post för att få information angående ansökan om vägvisning. Ansök på den digitala blanketten ansökan om vägvisning och skicka in den till Samhällsbyggnad Bergslagen via post eller e-post. Handläggningstid Handläggningstiden varierar beroende på ärendet. Beslutet skickas till sökande. Kostnad Kostnaden för tillverkning, uppsättning och underhåll av vägvisningsskylt ligger hos sökande. Faktura skickas separat.. Uppsättning av vägmärke Den driftentreprenör som sköter drift och underhåll i området sätter upp och underhåller vägmärket för vägvisning. Överklagande Beslut om avslag kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagan av beslutet ska vara Samhällsbyggnad Bergslagen tillhanda inom 3 veckor från att beslutet tillkännagivits. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad