Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Trafik och gator

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger.

Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Samhällsbyggnad återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele, vatten och avlopp. De står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna.

Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefon: 0587-55 00 40
Telefontid: vardagar 8–12 och 13–16, dag före helgdag 8–12.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Sidan är uppdaterad