Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avgifter inom LSS

Avgifter, taxor och ersättningar inom handikapp­omsorgen (LSS).

Gäller korttidsboende, stödfamilj samt lägerverksamhet.
0-6 år: 74 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag
7-12 år: 86 kronor för heldag och 46 kronor för halvdag
13 år och äldre: 97 kronor för heldag och 53 kronor för halvdag

Avgiften för korttidsvistelse/korttidstillsyn är en åldersrelaterad avgift efter konsumentverkets beräkningar. Omsorgstagaren/vårdnadshavaren ska betala avgiften för mat, förbrukningsartiklar och resor till och från korttidsvistelse/korttidstillsyn.

Inte pensionsberättigade barn och ungdomar

Fem dagars boende

Vi beräknar avgiften enligt samma taxa som korttidsvistelse.

Sju dagars boende

Vardera föräldern är skyldig att betala en avgift motsvarande underhållsstödet. I avgiften ingår samtliga kostnader för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar.

Då barnet vistas i föräldrahemmet

Sammanboende föräldrar: avdrag med 1/30 kronor av den totala avgiften per dag.
Ensamstående förälder: avdrag med 1/30 kronor från den förälderns avgift per dag.

Omsorgstagaren betalar resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom.

Pensionsberättigade barn och ungdomar

Personen i boendet med särskild service för barn och ungdom betalar den faktiska boendekostnaden, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Vi bestämmer bostadskostnaden utifrån kommunens självkostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.

Kostnaden för maten bestämmer vi enligt samma princip det vill säga kommunens självkostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger.

Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Omsorgstagaren betalar resor till och från bostad med särskild service för barn och ungdom.

Pensionsberättigade vuxna

Boende i bostad med särskild service för vuxna betalar den faktiska kostnaden för kost och logi, inklusive del i telefon, TV-avgift och tidningar.

Vi bestämmer bostadskostnaden utifrån faktisk kostnad, alternativt det pris kommunen får betala för boendet till annan kommun/vårdgivare.

Den del av kostnaden som avser bostadskostnaden måste bli specificerad från annan kommun/­vårdgivare så att det klart framgår hur stor den är.

Matens kostnad bestämmer vi enligt samma princip det vill säga faktisk kostnad eller det pris annan vårdgivare/kommun anger. Avgiften för mat gäller när den enskilde inte handlar maten själv.

Dokument

Senast uppdaterad