Ansökan för att starta pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades familjedaghem eller dagmamma. Det betyder att begreppet familjedaghem ersätts med pedagogisk omsorg i all lagstiftning. Familjedaghem och flerfamiljssystem är exempel på olika former av pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg i Hällefors kommun

Barn upp till 12 år. Öppet 05.30–18.30.

Småfolkets Hus

Sikfors 71A ,  Hällefors Telefon: 0591-151 32

Ingas barnomsorg Ugglan

Hälsovägen 3, Hällefors Telefon: 070-299 28 89

Pedagogisk omsorg kan erbjudas i stället för förskola eller fritidshem

Hällefors kommun tar skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål om verksamhetsform. Kommunen strävar efter att i stället för förskola eller fritidshem kunna erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Övergripande krav på verksamheten

Pedagogisk omsorg skall utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare skall var och en som verkar inom Pedagogisk omsorg främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Kvalitetskrav

Pedagogisk omsorg skall bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Uppföljning och utvärdering

Hällefors kommun har tillsyn över Pedagogisk omsorg och följer systematiskt upp och utvärderar all sådan verksamhet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i sådan verksamhet skall kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen innehar rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheter.

Avgifter

Avgift tas ut för plats inom Pedagogisk omsorg.  

Maxtaxa

Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det påverkar inte kommunens bidrag till verksamheten.

Ytterligare information

Önskas ytterligare information om förändringarna eller vill du starta en enskild pedagogisk omsorgsverksamhet i Hällefors kommun kontakta då förskolans rektor.

Blanketter

Kontakt

Helen Hansson, rektor
Telefon: 0591-642 28
E-post: helen.hansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 6/8 2020 10.04.33