Folkhälsa

Kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Noras kommunvapen samt texten Folkhälsoteamet norra länsdelen

Folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolk­ningen. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

Norra länsdelens kommuner, Hällefors, Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg, har en överens­kommelse med Region Örebro län kring arbetet med folkhälsa.

Överenskommelser har funnits i olika former sedan 2003. Nuvarande överens­kommelse gäller från och med 1 maj 2018 till och med 31 december 2023. Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet hos befolkningen i norra länsdelen.

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i folkhälso­arbetet och är beroende av varandras insatser.

Syftet med överens­kommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskaps­baserat lokalt och regionalt folkhälso­arbete i sam­verkan mellan kommunerna i norra länsdelen och Region Örebro län. Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala folkhälso­arbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

  • kommunernas egna mål.
  • mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).
  • Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa.
  • folkhälsoplan för Region Örebro län.
  • övriga relevanta regionala mål och planer.

Till stöd för kommunernas arbete finns länsdelens folkhälso­team. Folkhälso­teamet fungerar som metod- och kunskapsstöd och arbetar på uppdrag av de kommunala verksam­heterna.

Teamet består av en folkhälsochef och tre folkhälso­­utvecklare. Till teamet räknas också stöd­funktioner från välfärd och folkhälsa vid Region Örebro län, resurs från Örebro läns idrottsförbund samt delar av resurs från Örebro läns bildnings­förbund.

Styrdokument

Kontakt

Peter Björklund, folkhälsochef Telefon: 0587-811 66
E-post: Peter.Bjorklund@nora.se

Ansvarar för former för styrning och ledning av folkhälsoarbetet, barn och unga, barnkonventionen, delaktighet och inflytande, brottsförebyggande.


Susann Cederlund, folkhälsoutvecklare Telefon: 0587-811 64
E-post: Susann.Cederlund@nora.se

Arbetar med föräldraskaps­stöd, våld i nära relationer, äldre, offentliga måltider


Linda Sköldebrink, folkhälsoutvecklare Telefon: 0587-812 62
E-post: Linda.Skoldebrink@nora.se

Samordnare för arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak.


Hanna Holmgren, folkhälsoutvecklare Telefon: 070-314 28 28
E-post: hanna.holmgren@nora.se

Arbetar med barnkonventionen samt alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Sidan är uppdaterad 7/9 2020 10.25.55