Detaljplaner, områdes­bestämmelser

Detaljplanering är en demokratisk process och detaljplanen kan komma att gälla för platsen under en lång tid. Ett detaljplanearbete påbörjas oftast genom en beställning från kommunen eller efter att kommunen har meddelat ett positivt planbesked som kommit från en sökande. Planarbetet pågår under en längre tid med ett antal processteg där många olika frågor studeras och utreds. Avvägningar görs också mellan allmänna och enskilda intressen. Även rättighetsområden och genomförandefrågor kopplat till en framtida utbyggnad av området utreds. Under pågående planarbeten kan du följa de arbeten som just nu är aktuella i kommunen. Du kan ta del av planhandlingarna och om du är sakägare eller berörd kan du även lämna synpunkter på förslaget. Om du är intresserad av vad en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse säger om en plats kan du hitta den i länskartan som finns under fliken gällande detaljplaner. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text Relaterad information Områdesbestämmelser - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats Plan- och bygglagen på Riksdagens webbplats Vad är en detaljplan - PBL Kunskapsbanken på Boverkets webbplats

Sidan är uppdaterad