Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser

Fördjupade undersökningar för att omvandla befintliga regler gällande byggnation kring sjöar fortsätter.

Just nu undersöks möjligheten att ta bort de bestämmelser som reglerar hur stort man får bygga runt flera av sjöarna i kommunen. Det görs för att underlätta möjligheten att omvandla sitt fritidsboende till permanentboende.

I utredningarna undersöks vilka konsekvenser borttagandet av bestämmelserna skulle få på sjöarna gällande vatten- och dricksvattenkvaliteten. Utredningarna planeras vara färdiga under våren 2022. Därefter kommer en konsekvensanalys av undersökningen göras kopplat mot respektive område innan beslut tas.

Aktuella sjöar

De områdesbestämmelser som vi just nu arbetar vidare med finns vid sjöarna:

Under samrådet framkom flera synpunkter på förslagen att upphäva områdesbestämmelserna, återkommande synpunkter var på påverkan av vatten och dricksvatten.

Ett upphävande av områdesbestämmelserna behöver belysa konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet med avseende på ett ökat bebyggelsetryck och anordnande av enskilda vatten- och avloppslösningar. Genom den bebyggelsestruktur som finns inom områdesbestämmelserna behöver konsekvensutredningen redovisa risken att dricksvattentäkter förorenas av närliggande avloppsanläggningar i samband med omvandling från fritidsbebyggelse till permanent bebyggelse.

Övriga sjöar

Under samrådet fanns även Örlingen, Gränsjön, Lundsfjärden, Stor- och lillsången och Halvtron med.

För Stor- och Lillsången och Halvtron har det bedömts att det behöver upprättas en detaljplan för att kunna gå vidare, därför har ärendena avslutats.

Efter att arbetet med nuvarande sjöar har färdigställts planeras arbetet återupptas och samma utredningar att göras vis Örlingen, Gränsjön och Lundsfjärden.

För mer information

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Hannes Jonsson, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 33
hannes.jonsson@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad