Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Upphävande av områdesbestämmelser

Det övergripande syftet med områdesbestämmelserna kring sjöarna i Hällefors var att begränsa utbyggnaden av bostäder för att på så vis hålla ner kostnaderna, men samtidigt kunna erbjuda en enklare form av fritidsboende. Detta syfte har idag spelat ut sin roll och visionen är en annan. Kommunens intentioner, utredningarnas rekommendationer och slutsatser samt kommunstyrelsens beslut ligger till grund för detta planarbete.

Vad händer i processen?

Just nu undersöks möjligheten att ta bort de bestämmelser som reglerar hur stort man får bygga runt flera av sjöarna i kommunen. Det görs för att underlätta möjligheten att omvandla sitt fritidsboende till permanentboende.

Samtliga arbeten med att upphäva de 10 områdesbestämmelserna kring sjöar i Hällefors har varit ute på samråd under slutet av 2020. Under samrådet, som är den första delen i processen med att upphäva en områdesbestämmelse, inkom myndigheter och allmänheten med synpunkter.

Efter samrådet bedömdes det att kommunen kunde fortgå med upphävandet av områdesbestämmelser för ett antal av sjöarna.

Aktuella områdesbestämmelser

Under 2023 har fokus varit att upphäva områdesbestämmelserna för del av Sör-Älgens camping samt Södra Torrvarpen. Kommunfullmäktige beslutade att upphäva de båda områdesbestämmelserna 2023-05-30. Del av områdesbestämmelsen för Sör-Älgens camping fick laga kraft 2023-06-27 och är därmed upphävd.
Här kan du se vilken del av områdesbestämmelsen som har upphävts.

Kommunfullmäktiges beslut att upphäva områdesbestämmelsen för Södra Torrvarpen blev 2023-08-18 upphävt av Länsstyrelsen i Örebro län. Beslutet går att överklaga och kommunen ser för tillfället över möjligheten.

Övriga områdesbestämmelser som vi arbetar vidare med just nu finns vid sjöarna:

Under samrådet framkom flera synpunkter på förslagen att upphäva områdesbestämmelserna, återkommande synpunkter var på påverkan av vatten och dricksvatten.

Ett upphävande av områdesbestämmelserna behöver belysa konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet med avseende på ett ökat bebyggelsetryck och anordnande av enskilda vatten- och avloppslösningar. Genom den bebyggelsestruktur som finns inom områdesbestämmelserna behöver konsekvensutredningen redovisa risken att dricksvattentäkter förorenas av närliggande avloppsanläggningar i samband med omvandling från fritidsbebyggelse till permanent bebyggelse.

För de aktuella områdesbestämmelserna har fördjupade utredningar för att omvandla befintliga regler gällande byggnation kring sjöar utförts under 2022.

Arbetet med övriga aktuella områdesbestämmelser för Saxen, Sör-Älgen och Norr-Älgen tas upp under 2023-2024.

Övriga områdesbestämmelser

Övriga områdesbestämmelser som var med under samrådet är Örlingen, Gränsjön, Lundsfjärden, Stor- och lillsången och Halvtron.

För dessa områdesbestämmelser behövs ytterligare utredningar och ställningstaganden.

För mer information

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

 


Senast uppdaterad