Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hantering av personuppgifter

När du kontaktar Hällefors kommun, tar kommunen ofta del av vissa personuppgifter om dig. Det kan till exempel vara telefonnummer eller e-postadress som sparas i loggar eller namn och adress­uppgifter som vi behöver för att kunna handlägga en fråga eller ett ärende.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och som på något sätt kan användas för att identifiera dig. Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, ljudinspelningar, bilder, dataloggar och telefonloggar.

För att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden, krävs ofta att vi måste spara och behandla dina personuppgifter för att hantera ditt ärende och att vi bevarar dem för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Begreppet behandling omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter: insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering. Det kan till exempel vara när kommunen skriver utredningar, handlägger ärenden, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

hantering av känsliga personuppgifter bör läggas till, samt en uppmaning om att inte skicka sådana uppgifter till personuppgiftsansvarigas e-post.

Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt lagar, förordningar och statliga beslut är av allmänt intresse. Det innebär också att kommunen har en rättslig grund för att behandla de personuppgifter som behövs för att upprätthålla dessa funktioner. De personuppgifter som kommunen behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa fall kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras från den 25 maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.

Känsliga personuppgifter

Du bör inte skicka känsliga uppgifter till kommunen via e-post, via e-tjänst och formulär. Om du har skyddad identitet eller om uppgifterna är känsliga på annat vis ska du istället kontakta Hällefors kommun på 0591-641 00, för att få hjälp med ditt ärende.

Det finns sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för Hällefors kommuns behandling av dina personuppgifter beror på i vilket sammanhang eller ärende vi samlar in uppgifter om dig. De vanligaste grunderna för oss som kommun är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse. I vissa fall förekommer även samtycke.

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Vanligast för kommunen är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Obligatoriska uppgifter som ålagts kommuner att utföra är av allmänt intresse. Kommuner har också en vidsträckt möjlighet att göra frivilliga åtaganden. Som exempel på uppgift av allmänt intresse som kommunerna utför på frivillig grund kan nämnas invigning av en byggnad och kommunens egna evenemang. Åtgärder för att främja ortens näringsliv och annan kulturell verksamhet räknas också hit. Det ingår i kommunens uppdrag att upplysa allmänheten och informera om sin verksamhet.

Rättslig förpliktelse

Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Samtycke

Den registrerade har sagt ja till behandlingen av personuppgiften genom skriftligt godkännande. Samtycket får inte användas för andra ändamål än det som personen har godkänt. Personen som givit sitt samtycke har rätt att när som helst återkalla samtycket. Att lämna sitt god­kännande är något helt frivilligt.

  • Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas.
  • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära dataportabilitet, överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, i vissa fall.
  • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
  • Du har rätt att klaga på kommunens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskydds­myndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Beroende på typen av ärende, kan de personuppgifter kommunen behandlar om dig komma att delas med andra verksamheter inom kommunen, eller med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, SCB och Försäkringskassan.

Personuppgifter som inte är sekretessbelagda kan delas med bland annat invånare i samband med utlämnande av allmän handling.

Uppgifterna kan även komma att delas med leverantörer av olika datasystem, så kallade personuppgiftsbiträden, som kommunen använder för att behandla ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU, är de skyldiga att se till att dina uppgifter skyddas på samma sätt som inom EU.

Även personuppgiftsansvariga är skyldiga att se till att uppgifter som överförs till ett land utanför EU skyddas på samma sätt som inom EU. Detta gäller även om det är ett biträde som gör själva överföringen.

Som grundprincip sparar kommunen dina personuppgifter bara så länge ditt ärende hanteras. Sedan tas uppgifterna bort.

En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, som till exempel Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och Arkivlagen. Detta innebär att personuppgifter i vissa fall inte får raderas och kan behöva sparas för all framtid.

För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för detta i dokumenthanterings­planer och gallringsbeslut.

Personuppgifter i allmänna handlingar, utom de som omfattas av sekretess, kan enligt offentlighetsprincipen lämnas ut till den som ber om det.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

På Hällefors kommuns webbplats används olika kakor.

Vilka kakor som används på hellefors.se

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den nämnd i kommunen som hanterar ditt ärende. Du har rätt till insyn i behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; återta ett tidigare lämnat samtycke; tror att kommunen behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen kontaktar du ansvarig chef för den enhet i kommunen som samlat in dina personuppgifter. Du kan också mejla på kommun@hellefors.se.

Du kan också kontakta Hällefors kommuns dataskyddsombud med frågor

Nathalie Holvik Telefon: 0581-830 64
E-post: dataskyddsombud@lindesberg.se

Klagomål

Information om beslut som personuppgiftsansvariga meddelar, i samband med att registrerad utövar sina rättigheter, får överklagas hos Integritetsmyndigheten.

Lämna ett klagomål hos Integritetsmyndigheten

Senast uppdaterad