Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Detaljplan för Klockarhagen 2:1 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att aktualisera markanvändningarna så att de stämmer med nuvarande verksamheter och att ge möjlighet att utveckla Hällefors centrum samt tillvarata befintliga byggnaders och platsers kulturhistoriska värden där även förhållandet mellan allmän platsmark och kvartersmark förtydligas.

Planområdet ligger i centrala delarna av Hällefors tätort.
Planförslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen.
Planen upprättas med utökat planförfarande.

Vad händer i processen

Samråd pågick mellan 22 Juni 2023 – 31 Augusti 2023.

Nästa steg i processen är granskning, där planförslaget ställs ut och myndigheter och allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Kjell Jansson
Planarkitekt
Telefonnummer 0581-817 47
kjell.jansson@sb-bergslagen.se

Senast uppdaterad