jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Bygglov för att inreda en vind

Du behöver bygglov om du ska inreda en vind till separat bostad eller lokal.

Du behöver ansöka om bygglov om du ska inreda en vind till bostad eller lokal i en byggnad. Om inredningen inte innebär att du ska bygga någon ytterligare bostad eller lokal behöver du bara göra en anmälan.

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus.
  • Du ska inreda vinden i en byggnad eller område som inte räknas som särskilt värdefulla.
  • Inrednngen av vinden ska inte genomföras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Du behöver en certifierad kontrollansvarig när du inreder en vind med en eller flera bostäder eller lokaler. Personen hjälper dig bland annat med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och deltar på möten.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Kostnader för att inreda en vind

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

8 080 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

13 130 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 150 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad