jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Bygglov för ett tak

Du behöver i de flesta fall bygglov om du ska bygga om, byta material eller utseende på ditt tak. När du ändrar en byggnad behöver du göra det varsamt för att ta tillvara på byggnadens värden och kvaliteter.

Du behöver ansöka om bygglov om du ska:

  • Bygga om taket, genom att till exempel byta takkonstruktion från ett platt tak till ett sadeltak.
  • Ändra lutningen på eller höja ditt tak.
  • Byta färg eller material på ditt tak, om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och bytet avsevärt påverkar byggnadens eller områdets karaktär.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för att byta eller bygga om ett tak.

Byggherre och kontrollansvarig

Lämna kontrollplan redan vid ansökan

Vid enklare byggprojekt och mindre nybyggnader till exempel takbyte, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:

Om du ska byta färg eller material på taket behöver du bara skicka in dessa handlingar:

  • Kontrollplan
  • Beskrivning av vilket material taket har idag och vilket material du vill byta till

Ändring, fasader utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

8 080 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

10 100 kr

Kostnader för bygglov tak

Ändring, fasader med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt

13 130 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

15 150 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Har du fler funderingar över vad som gäller för just din renovering eller ditt bygge?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för bygglovsfrågor

Text

Sidan är uppdaterad